Üretici Kodu Açıklama
10N0016E X1110, X1130, X1150, X1170, X1180, X1190, X1250, X1270, X2230, X2240, X2250, X74, X75, Z13, Z23, Z25, Z33, Z35, Z515, Z517, Z601, Z602, Z605, Z612, Z614, Z615, Z617, Z640, Z645 (410 sayfa)
10N0026E X1110, X1130, X1150, X1170, X1180, X1190, X1250, X1270, X2230, X2240, X2250, X74, X75, Z13, Z23, Z25, Z33, Z35, Z515, Z517, Z601, Z602, Z605, Z612, Z614, Z615, Z617, Z640, Z645 (275 sayfa)
10NX217E X1110, X1130, X1150, X1170, X1180, X1190, X1250, X1270, X2230, X2240, X2250, X74, X75, Z13, Z23, Z25, Z33, Z35, Z515, Z517, Z601, Z602, Z605, Z612, Z614, Z615, Z617, Z640, Z645 (205 sayfa)
10NX227E X1110, X1130, X1150, X1170, X1180, X1190, X1250, X1270, X2230, X2240, X2250, X74, X75, Z13, Z23, Z25, Z33, Z35, Z515, Z517, Z601, Z602, Z605, Z612, Z614, Z615, Z617, Z640, Z645 (140 sayfa)
12AX970E 3200, 5000, 5700, 5770, 7000, 7200/V, Optra Color 40/45/45n, Z11, Z31,F4270/X4270, X125, X4250, X63, X70, X73, X80, X83, X84, X85, Z42, Z43, Z45, Z45se, Z51, Z52, Z53, Z54, Z54se (600 SAYFA SİYAH)
12A1980E 3200, 5000, 5700, 5770, 7000, 7200/V, Optra Color 40/45/45n, Z11, Z31 (CMY 275 SAYFA)
12A1990E Z22/32,Z42/43/44/45/45se/51/52/53/54/54se SERİSİ, P700 SERİSİ, Z703/Z705/706/707/715 SERİSİ , P3150/3120X125/F4270/X4250, X63/70/73/80/82/83/84/85/125 PHOTO KARTUŞ
14L0086AB Pro 400X / Pro500X 220 Mavi blister B RP Kartuş
14L0087A Pro 400X / Pro500X 220 Kırmızı RP Kartuş
14L0087AB Pro 400X / Pro500X 220 Kırmızı blister B RP Kartuş
14L0088A Pro 400X / Pro500X 220 Sarı RP Kartuş
14L0088AB Pro 400X / Pro500X 220 Sarı blister B RP Kartuş
14L0173A Pro 400X / Pro500X 220 Siyah RP Kartuş
14L0173AB Pro 400X / Pro500X 220 Siyah blister B RP Kartuş
14L0174A Pro 400X / Pro500X 220XL Siyah RP Kartuş
14L0174AB Pro 400X / Pro500X 220XL Siyah blister B RP Kartuş
14L0175A Pro 400X / Pro500X 220XL Mavi RP Kartuş
14L0175AB Pro 400X / Pro500X 220XL Mavi blister B R PKartuş
14L0176A Pro 400X / Pro500X 220XL Kırmızı RP Kartuş
14L0176AB Pro 400X / Pro500X 220XL Kırmızı blister B RP
14L0177A Pro 400X / Pro500X 220XL Sarı Kartuş
14L0177AB Pro 400X / Pro500X 220XL Sarı blister B RP Kartuş
14L0268A Pro 400X / Pro500X 220 CMY Üçlü Paket RP Kartuş
14L0268AB Pro 400X / Pro500X 220 CMY Üçlü Paket blister B RP Kartuş
14L0268AL Pro 400X / Pro500X 220 CMY Üçlü Paket blister BL RP Kartuş
14L0269A Pro 400X / Pro500X 220XL CMY Üçlü Paket RP Kartuş
14L0269AB Pro 400X / Pro500X 220XL CMY Üçlü Paket blister B RP Kartuş
14N0820E 100 SİYAH KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305/301) -Geri Dönüşümlü 170 SAYFA
14N0822E 105 XL SİYAH KARTUŞ ( PRO 905/805 ) - Geri Dönüşümlü 510 SAYFA
14N0845 COMBO 105XL X4 KARTUŞ ( PRO 905/805 ) (170 SAYFA SİYAH, 200 SAYFA CMY)
14N0848 COMBO 100 SİYAH KARTUŞ (2'Lİ)( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305/301)
14N0849 COMBO 100 MAVİ,KIRMIZI,SARI KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305/301)
14N0850 COMBO 100XL MAVİ,KIRMIZI,SARI KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305/301)
14N0900E 100 MAVİ RENKLİ KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305)-Geri Dönüşümlü 200 sayfa
14N0901E 100 KIRMIZI RENKLİ KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305) 200 sayfa
14N0902E 100 SARI RENKLİ KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305) 200 sayfa
14N0920 100 A MAVİ RENKLİ KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305)
14N0922 100 A SARI RENKLİ KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305)
14N1068E 100 XL SİYAH KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305)-Geri Dönüşümlü 510 sayfa
14N1069E 100 XL MAVİ RENKLİ KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305) 600 sayfa
14N1070E 100 XL KIRMIZI RENKLİ KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305) 600 sayfa
14N1071E 100 XL SARI RENKLİ KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305) 600 sayfa
14N1092 100 XLA SİYAH KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305) 510 sayfa
14N1093 100 XLA MAVİ RENKLİ KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305) 600 sayfa
14N1094 100 XLA KIRMIZI RENKLİ KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305) 600 sayfa
14N1095 100 XLA SARI RENKLİ KARTUŞ ( PRO905/805/705/205, S605/505/405/305) 600 sayfa
15MX120E F4270/X4270, X125, X4250, X63, X70, X73, X80, X83, X84, X85, Z42, Z43, Z45, Z45se, Z51, Z52, Z53, Z54, Z54se,P3120, P3150, P706, P707, Z703, Z705, Z715 / 450 sayfa
18C0031E Z810/812/815/816/818/845 SERİSİ, Z1300/Z1310/1320,Z1400/Z1410/1420/2320/2420 P310/450/910/915/4210/P4300/4330/4350/6200/6210/6250/6300/6350 SERİSİ, X2500/2510/X2530/2550/2650/3300/5200/5470 SERİSİ, X3310/3330/3350/ X3530/3550/3650/4530/4550/ 4650,X5070/5210/ 5250/5260/5270/5320/ 5370/5410/5450/5470/5490 5495/X5650/ X6650/6675/ X7100/7170/7300/7310/7350/8300/8310/8350 SERİSİ PHOTO KARTUŞ PRF.SERİES X5075
18CX032E P4350, P6250, P6350, P915, X3330, X3350, X5250, X5270, X7170, X7310, X8350, Z815,X5470,X7350 / 295 sayfa kartuş
18CX033E P4350, P6250, P6350, P915, X3330, X3350, X5250, X5270, X7170, X7310, X8350, Z815,X5470,X7350,P315, P450 / 190 sayfa kartuş
18C0034E P4350, P6250, P6350, P915, X3330, X3350, X5250, X5270, X7170, X7310, X8350, Z815,X5470,X7350 / 475 sayfa kartuş
18C0035E P4350, P6250, P6350, P915, X3330, X3350, X5250, X5270, X7170, X7310, X8350, Z815,X5470,X7350,P315, P450 / 450 sayfa kartuş
18CX781E X2310, X2330, X2350, X2450, X2470, X3470, Z735 200 sayfa renkli kartuş
18C1419E (18C1523E + 18C1524E) İkili Paket
18C1428E X2500, X2510, X2530, X2550, X5070, X5075, X5490, X5495, Z1300, Z1320, Z845 SİYAH KARTUŞ 175 Sayfa
18C1429E X2500, X2510, X2530, X2550, X5070, X5075, X5490, X5495, Z1300, Z1320, Z845 Renkli KARTUŞ 150 Sayfa
18C1520E (18C1428E + 18C1429E) İkili Paket
18C1528E X2500, X2510, X2530, X2550, X5070, X5075, X5490, X5495, Z1300, Z1320, Z845 SİYAH KARTUŞ 175 Sayfa
18C1529E X2500, X2510, X2530, X2550, X5070, X5075, X5490, X5495, Z1300, Z1320, Z845 Renkli KARTUŞ 150 Sayfa
18C1523E Z1400/Z1410/1420, X3530/3550/4530/4550 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ SİYAH KARTUŞ 215 Sayfa
18C1623E Z1400/Z1410/1420, X3530/3550/4530/4550 SİYAH KARTUŞ 215 sayfa
18C1524E Z1400/Z1410/1420, X3530/3550/4530/4550 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ RENKLİ KARTUŞ 185 Sayfa
18C1624E Z1400/Z1400/1420, X3530/3550/4530/4550 RENKLİ KARTUŞ 185 sayfa
18C2080E X2650, X2670, Z2320 NO 14/A SİYAH KARTUŞ 175 Sayfa
18C2090E X2650, X2670, Z2320 NO 14 SİYAH KARTUŞ 175 Sayfa
18C2100E X2650, X2670, Z2320 NO 15/A RENKLİ KARTUŞ 150 sayfa
18C2110E X2650, X2670, Z2320 NO 15 RENKLİ KARTUŞ 150 sayfa
18C2130E X3650, X4650, X5650, X6650, X6675, Z2420 NO 36 SİYAH KARTUŞ 175 sayfa
18C2140E X3650, X4650, X5650, X6650, X6675, Z2420 NO 37 RENKLİ KARTUŞ 150 sayfa
18C2150E X3650, X4650, X5650, X6650, X6675, Z2420 NO 36/A SİYAH KARTUŞ 175 Sayfa
18C2160E X3650, X4650, X5650, X6650, X6675, Z2420 NO 37A RENKLİ KARTUŞ 150 Sayfa
18C2170E X3650, X4650, X5650, X6650, X6675, Z2420 NO 36XL SİYAH KARTUŞ 500 Sayfa
18C2180E X3650, X4650, X5650, X6650, X6675, Z2420 NO 37XL RENKLİ KARTUŞ 500 Sayfa
18C2190E X3650, X4650, X5650, X6650, X6675, Z2420 NO 36XLA SİYAH KARTUŞ 500 Sayfa
18C2200E X3650, X4650, X5650, X6650, X6675, Z2420 NO 37XLA RENKLİ KARTUŞ 500 Sayfa
18Y0141E X4850, X4875, X6575, X7550, X7675, X4950, X4975/ve, X6570,X9575, Z1520 RENKLİ G.D KARTUŞ 210 sayfa
18Y0142E X4850, X4875, X6575, X7550, X7675, X4950, X4975/ve, X6570,X9575, Z1520 SİYAH G.D KARTUŞ 220 sayfa
18L0032E X5130, X5150, X5190pro, X6150, X6170, X6190pro, Z55, Z55se, z65 SERİSİ YÜKSEK VERİM SİYAH KARTUŞ 600 sayfa
18LX042E X5130, X5150, X5190pro, X6150, X6170, X6190pro, Z55, Z55se, z65 SERİSİ YÜKSEK VERİM RENKLİ KARTUŞ 450 Sayfa
18S0090 X-215 TONER 3200 Sayfa
18YX143E X4850, X4875, X6575, X7550, X7675, X4950, X4975/ve, X6570, X9350, X9575, Z1520 RENKLİ KARTUŞ 500 Sayfa
18Y0144E X4850, X4875, X6575, X7550, X7675, X4950, X4975/ve, X6570, X9350, X9575, Z1520 SİYAH KARTUŞ 500 Sayfa
18Y0340E X4850, X4875, X6575, X7550, X7675, X4950, X4975/ve, X6570, X9350, X9575, FOTO KARTUŞ
18Y0341E Z1520/X4850/X4950/X4975/6550/6570/X7550/X7675, PRF.SERİES X4875/6575/9575 RENKLI KARTUS 210 Sayfa
18Y0342E Z1520/X4850/X4950/X4975/6550/6570/X7550/X7675, PRF.SERİES X4875/6575/9575 SİYAH KARTUS 220 Sayfa
80D2126 16+26 COMBO